Polecamy - wyloty z Katowic - wypoczynek Last Minute : Kreta 21 - 28.07 cena 2630 zł , Albania 22 - 29.07 cena 2630 zł , Zakynthos 23 - 31.07 cena 2590 zł , Kalabria 24 - 31.07 cena 2900 zł , Teneryfa 25.07- 2.08 cena 3750 zł oraz inne propozycje

RODO - Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Un Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych ("Dane Osobowe"). Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.pol-tour.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.
1. Administratorami i Przetwarzającymi Państwa dane osobowe oprócz B.T. Pol- Tour są firmy które realizują, za naszym pośrednictwem ,wykupione przez Państwa usługi u touroperatorów , przewoźników i ubezpieczycieli oraz związane z zawarciem i wykonaniem umów powiązanych..
2. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami:
B.T. Pol- Tour, ul Legionów 16 , 32-020 Wieliczka , tel 12/4216355, 12/4218137 , e-mail : poltour@kr.home.pl
3. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim.i stosować wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzana Danych osobowych w systemach informatycznych . Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i beda przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym prowadzić wymaganą prawna dokumentację oraz przed rozpoczeciem przetwarzana Danych osobowych podjąć, a także stosować przez cały okres przetwarzania , wszelkie wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne służące bezpieczeństwu danych osobowych , w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/ UE/ z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału IV.Sekcja 2.Bezpieczeństwo danych osobowych/ , dalej : " Ogólne rozporządzenie o ochronie danych " lub " RODO"/ oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie.
Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w B.T. Pol- Tour. jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z których można kontaktować się pod adresem : poltour@kr.home.pl
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
Zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty ,rozwiązywania problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe,
Firmy które realizują, za naszym pośrednictwem ,wykupione przez Państwa usługi u touroperatorów , przewoźników i ubezpieczycieli oraz związane z zawarciem i wykonaniem umów powiązanych..
Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
6. Państwa dane przetwarzane będą w celu: Zawarcia i wykonania umowy/umów - do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych,
Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody,
Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty
7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,
Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
Żądania usunięcia danych,
Przenoszenia danych osobowych
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.
Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.